bv-oprichten

bv-oprichten: 10 praktische tips & nuttige informatie

1

Eenmanszaak vs BV

Wanneer je een bedrijf opricht, zul je moeten kiezen voor een rechtsvorm. Kies je voor een eenmanszaak of een besloten vennootschap? Juridisch bestaat er onderscheid tussen twee soorten rechtsvormen. Aan de ene kant is er de rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. In dat geval ben je met je hele privébezit aansprakelijk. In het andere geval beperkt zich de aansprakelijkheid tot de inbreng of het aandeel dat je in de onderneming hebt zitten. De besloten vennootschap valt onder de rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Tussen een eenmanszaak en de besloten vennootschap zit belastingtechnisch een groot verschil. Bij de eenmanszaak worden de resultaten belast als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Bij de besloten vennootschap is dit vennootschapsbelasting. Het is in de opstartfase van een onderneming (gedurende de eerste vijf jaar van de onderneming) fiscaal aantrekkelijker om te kiezen voor een rechtsvorm die belast is voor de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Voordeel is dat de eenmanszaak ook in aanmerking komt voor ondernemingsfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, de MKB winstvrijstelling en andere regelingen. De vennootschapsbelasting heeft deze ondernemersfaciliteiten niet.

Je kunt zeggen dat na een periode van vijf jaar, ondanks de genoemde ondernemersfaciliteiten, bijna geen verschil meer is in de belastingdruk van beide soorten ondernemingen. De besloten vennootschap heeft dan alleen nog als nadeel dat er een jaarrekening moet worden opgesteld (in een door de wet voorgeschreven vorm) die gepubliceerd dient te worden. Het is dan ook bijna onvermijdelijk om daarvoor een accountant aan te trekken (die weer duurder is dan een administratiekantoor).

Ondanks de hogere uitgaven voor de administratie blijft het een voordeel dat je bij een besloten vennootschap, mocht het verkeerd gaan en je gaat failliet, je privé-eigendommen onaangetast blijven, wat niet voor de eenmanszaak geldt. (Behalve als er sprake is van verwijtbare bestuurdersaansprakelijkheid). En dit laatste is dan ook vaak de reden dat veel ondernemers na verloop van tijd overstappen naar de ondernemingsvorm van de besloten vennootschap.

Aansprakelijkheid van BV

De aansprakelijkheid van aandeelhouders van een bv is beperkt tot het bedrag waarmee ze deelnemen. De bv is een rechtspersoon en draagt zelfstandig rechten en plichten. De deelnemende personen in het bestuur of commissarissen blijven privé buiten schot aangaande schulden uit de bv. Daarom is de bv een geschikte bedrijfsvorm als er grote financiële investeringen moeten worden gedaan.

Omdat er veel misbruik werd gemaakt van deze wettelijke regeling, zijn de regels in de loop der tijd wat aangescherpt. Directeuren en beleidsbepalers van een bv kunnen wel privé aansprakelijk gesteld worden als ze contracten zijn aangegaan, waarvan bekend of te voorzien was dat deze overeenkomsten dusdanig van aard waren dat de bv niet redelijkerwijs aan de verplichtingen kon voldoen.

Ook dient het bestuur op tijd melding te maken van het onvermogen om belastingen en premies te betalen. Daarbij kijkt de belastingdienst of het onvermogen tot het betalen van belastingen en premies te wijten is aan onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur, gedurende de drie jaar voorafgaande aan de melding. Hetzelfde geldt voor een faillissement. Dan wordt onderzocht of het faillissement is bevorderd door onbehoorlijk bestuur in de drie jaar daaraan voorafgaand. Als er geen jaarstukken zijn gedeponeerd bij het Handelsregister gaat men direct uit van onbehoorlijk bestuur.

Toch komt de bank ook bij de ondernemer van een bv aan privézekerheden als het slecht gaat met het bedrijf en er moeten noodzakelijke leningen worden gedaan. In de oprichtingfase van een bv is de ondernemer privé aansprakelijk, totdat de bv de handelingen bekrachtigt. Gaat de oprichting niet door, dan is de ondernemer met zijn privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen die hij is aangegaan.

Bedrijfsopvolging

Omdat de onderneming een rechtspersoon is, is deze niet afhankelijk van de oprichters of bestuurders. Bij overlijden van de directeur komt aldus het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar. Er zal alleen wel een nieuwe directeur moeten worden aangetrokken.
Bijna elke onderneming met voldoende bestaansrecht krijgt vroeg of laat te maken met bedrijfsopvolging. Bedrijfsopvolging kun je zien als een vorm van bedrijfsoverdracht. De opvolger kan directeur van de bv worden, terwijl de aandelen in handen blijven van de vertrekkende ondernemer. Deze kan via de aandelenvergadering toezicht blijven houden. Ook kan besloten worden om de aandelen in de vennootschap te certificeren.

Aandelen certificeren houdt in dat de aandelen worden overgedragen aan een administratiekantoor, die hiermee een stichting opricht. Het administratiekantoor verstrekt de ondernemer certificaten van de aandelen en de ondernemer behoudt daarmee het recht op winst. Het stemrecht gaat echter over naar de stichting en deze voert de zakelijke leiding over de bv. De certificaathouder kan eerste bestuurder van de stichting worden. In dat geval houdt de ondernemer de zeggenschap over de bv. Vervolgens kan in een bepaling van de statuten worden opgenomen wie de bestuurder opvolgt in het geval de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, bijvoorbeeld bij vroegtijdig overlijden. Het recht op winst wordt daarbij overgedragen naar de erfgenamen. Deze hebben geen zeggenschap over de onderneming. Voor het certificeren van aandelen is een notaris nodig.

Bij verkoop van de bv kunnen de aandelen worden verkocht en/of de onderneming (inventaris) wordt uit de bv verkocht. Van de verkochte aandelen gaat 25 procent naar de belasting, tenzij de aandeelhouder minder dan 5 procent van de aandelen heeft. Als de onderneming uit de bv wordt verkocht, moet de verkopende bv vennootschapbelasting over de winst bij verkoop betalen.

Belasting en de BV

Een besloten vennootschap moet over de behaalde winst vennootschapsbelasting betalen. Over de eerste 200.000 euro winst betaal je 20 procent en over de rest 25,5 procent (2009). De fiscus heft vennootschapsbelasting over de belastbare winst van een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. In 2009 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Zie voor de details van alle wijzigingen de website van de Belastingdienst.

De bv wordt als ondernemer gezien, daarom gelden er btw-regels.

Als de bv werknemers in dienst neemt, krijgt de bv te maken met loonheffingen.
Inkomsten worden belast met inkomstenbelasting volgens het boxenstelsel. Het salaris van de dga wordt belast in box 1. (Zie gedetailleerde informatie in tip 5).

Wanneer je meer dan 5 procent aandelen in een bv bezit, wordt dit door de belasting beschouwd als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Het inkomen hieruit wordt belast in box 2.

Wanneer er op de aandelen dividend door de bv wordt uitgekeerd, zal de fiscus dividendbelasting inhouden.

Directeur van de BV

Degene die aan het bestuur van een besloten vennootschap staat, is de directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor een dga gelden bijzondere regels met betrekking tot de inkomstenbelasting.

Een dga is verplicht zichzelf een gebruikelijk salaris van de bv toe te kennen. De gebruikelijke vergoeding bedraagt (in 2008) 40.000 bruto euro per jaar. De reden is dat in box 1 een hoger tarief geldt dan in box 2. Wanneer je voor een minder bedrag in aanmerking wilt komen, dan moet je aan de inspecteur van de fiscus aannemelijk maken dat een lager salaris gebruikelijk is in soortgelijke situaties. Als je in deeltijd werkt bijvoorbeeld. De inspecteur van de Belastingdienst kan op zijn beurt van mening zijn dat juist een hoger bedrag gebruikelijk is. Hij zal dit wel moeten aantonen.

Wanneer de bv meerdere werknemers in dienst heeft, dan wordt het gebruikelijke salaris van de dga in eerste instantie gesteld op het loon van de best betaalde werknemer. De hoogte van het gebruikelijke salaris moet worden afgestemd met de Belastingdienst.

De dga is in dienst van de bv. Hij wordt echter niet als iedere werknemer aangemerkt voor de sociale verzekeringswetgeving. Dat hangt veel samen met de vraag of en in hoeverre de dga onderschikt is aan de bv.

Een dga is niet ondergeschikt als:
  • De dga (al dan niet met echtgenote) 50 procent of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering uit kan brengen
  • Tweederde of meer van de aandelen de dga en/of diens familie tot en met de derde graad toebehoort
  • De dga niet tegen zijn wil ontslagen kan worden
In de bovenstaande gevallen valt de dga niet onder de werknemersverzekeringen. Concreet komt het er op neer dat hij zichzelf tegen arbeidsongeschiktheid moet verzekeren.

De jaarstukken

Een bv moet ieder jaar jaarstukken openbaar maken door ze tijdig te deponeren bij de kamer van Koophandel. Met tijdig wordt bedoeld: uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar. De jaarstukken moeten worden goedgekeurd en vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Veel bv’s blijken deze verplichting te verzuimen. Er zitten echter grote risico’s aan vast. Het is goed om bekend te zijn met die risico’s.

Er wordt niet van alle bv’s hetzelfde verlangd als het gaat om de deponeringsplicht. Kleine bv’s (tot 15 medewerkers of een omzet tot 7,3 miljoen euro) volstaan met een verkorte balans met toelichting. Middelgrote bv’s dienen daarnaast een vereenvoudigde resultatenrekening in. Grote bv’s (met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 29,2 miljoen) dienen een volledig jaarrapport te deponeren. Het is belangrijk dat de gedeponeerde stukken zijn vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering en wel binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar. Wanneer deze wettelijk vastgelegde termijn wordt overschreden, wacht de bv een boete van 11.250 euro of de bestuurder(s) zes maanden gevangenis.

Wanneer niet aan de deponeringsplicht is voldaan en er wordt op een later tijdstip het faillissement van de bv uitgesproken, staat vanzelf wettelijk vast dat het bestuur onbehoorlijk heeft gehandeld. Iedere bestuurder kan hiermee persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement. Het gaat bij een faillissement daarbij vaak om tonnen. Het bestuur zal moeten bewijzen dat het faillissement oorzaken buiten het behoorlijke bestuur heeft gehad. In het geval, als er wel voldaan is aan de deponeringsplicht, moet de curator bewijs leveren dat het bestuur schuld heeft aan het ontstaan van het faillissement.

Naar de notaris

Wanneer je een besloten vennootschap wilt oprichten, heb je toestemming nodig van de overheid. Je kunt via de notaris een zogenaamde ‘Verklaring van geen bezwaar’ aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Voordat een dergelijke verklaring wordt afgegeven, wordt bekeken of de oprichter(s) en toekomstige bestuurders de laatste acht jaar niet betrokken zijn geweest bij vermogensdelicten of faillissementen. Het duurt dan ook enkele dagen voordat de verklaring wordt afgegeven.

De oprichting van de besloten vennootschap kan alleen bij notariële akte, de zogenaamde oprichtingsakte. In deze akte worden de statuten van de vennootschap vastgelegd.

In de statuten staan:
  • De naam en het doel van de besloten vennootschap
  • De vestigingsplaats
  • De grootte van de aandelen
  • De bepaling tot welk maximaal bedrag aandelen mogen worden uitgegeven
  • Een regeling die mogelijkheden beperkt aandelen aan anderen over te dragen
Ook de uitgifte en levering van aandelen moeten worden vastgesteld in een notariële akte. Meestal wordt dit al in de oprichtingsakte gedaan als bij de oprichting aandelen worden uitgegeven.

De notaris verzorgt ook de inschrijving van de besloten vennootschap in het handelsregister. Voordat de besloten vennootschap daadwerkelijk wordt opgericht, vinden vaak al bedrijfsactiviteiten plaats voordat er sprake is van een onderneming. Er is dan sprake van een bv in oprichting (bv i.o.). Degenen die tijdens de oprichtingsfase namens de besloten vennootschap bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zijn gedurende deze periode hoofdelijk aansprakelijk. Bedrijven en personen die gedurende deze periode zaken doen (rechtshandelingen) en overeenkomsten aangaan, hoort het bekend te zijn dat alles gebeurt namens de bv i.o. De overeenkomsten kunnen dan later door de besloten vennootschap worden bekrachtigd.

Als een besloten vennootschap in oprichting actief is, moet deze in het Handelsregister worden ingeschreven. De notaris zal daarbij een verklaring afgeven dat hij daadwerkelijk belast is met de oprichting van de besloten vennootschap.

Stamrecht BV oprichten

Het oprichten van een Stamrecht bv kan voor ex-werknemers belastingtechnisch voordeliger zijn dan het ontvangen van een ontslagvergoeding. Bij de zogenaamde ‘gouden handdruk’ gaat een aanzienlijk deel van de vergoeding rechtstreeks naar de belasting. Een stamrecht bv is een besloten vennootschap die door de ontslagen werknemer wordt opgericht. De ex-werkgever stort de ontslagvergoeding op een bankrekening van de bv en de ex-werknemer sluit met de bv een overeenkomst af, waarbij de bv zich verplicht aan de ex-werknemer een periodieke uitkering te verstrekken.

Via een stamrecht bv krijg je dus je periodieke uitkering, als een soort (pre)pensioen. Je betaalt pas belasting als je de uitkeringen ontvangt en zodoende bespaar je jezelf een heleboel belasting. De werknemer is immers niet meer direct belasting verschuldigd over de ontslaguitkering. Dat kan oplopen tot 52 procent. De belasting wordt pas over de uitkeringen betaald. De uitkeringen kunnen direct worden gedaan, maar mogen ook worden uitgesteld tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De stamrecht bv is daarbij ook bevoegd om het geld te gebruiken om te ondernemen. De ex-werknemer kan (onder bepaalde voorwaarden) over de afkoopsom beschikken. Wanneer de ex-werknemer de ontslagvergoeding onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij heeft hij geen beschikkingsmacht meer over het geld. In dat geval ontvangt hij alleen de uitkeringen.

Het is de beschikkingsmacht die veel ex-werknemers doet besluiten om een stamrecht bv op te richten. Er komen uiteraard extra kosten bij een oprichting van een stamrecht bv, zoals de kosten voor het opmaken van overeenkomsten en de jaarlijkse administratie. Daarom is het oprichten van een stamrecht bv pas zinvol en voordeliger dan het afstorten bij een verzekeringsmaatschappij als de koopsom een bedrag van ten minste 50.000 euro omvat.

Waarom een BV oprichten

Er zijn verschillende redenen om over te stappen van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap, of om direct een besloten vennootschap op te richten.

Risico’s

Wanneer een bedrijf grote investeringen moet doen om te kunnen starten, is daar niet altijd meteen het geld voor beschikbaar. Het kan zijn dat het bedrijf in het begin start met grote schulden. Daarbij moet ook gedacht worden aan salarissen die aan medewerkers moeten worden uitbetaald. Dat geld is bij aanvang van het bedrijf nog niet verdiend. In dat geval is het niet verstandig met privégeld garant te staan, zoals dat met een eenmanszaak of andere rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid het geval is. In sommige gevallen is het gunstig om voor een onderdeel van een bedrijf een aparte bv op te richten, bijvoorbeeld om een product op de markt te lanceren, waarvan men niet weet of het de investeringen waard zal zijn. Mocht het een flop worden, dan draait niet meteen de hele onderneming voor de schade op.

Belasting

Ligt de nettowinst rond een ton, dan is het fiscaal aantrekkelijker een besloten vennootschap op te richten. Bij een bv is het percentage vennootschapbelasting namelijk lager dan die van de inkomstenbelasting van een eenmanszaak.

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername van een besloten vennootschap gaat makkelijker. Een besloten vennootschap heeft niets te maken met de personen die er werken. De aandelen krijgen alleen een andere eigenaar.

Imago

Omdat een eenmanszaak door een ieder op te richten is, en voor een besloten vennootschap kapitaal en goedkeuring van de overheid nodig is, komt een besloten vennootschap in de bedrijfswereld professioneler over.

Wat is een BV

Bv is de gebruikelijke afkorting van de Besloten Vennootschap. De bestuurder van een bv kan zelf handelen en is ook zelf aansprakelijk voor zijn handelen. Als de bv echter failliet gaat, kunnen schuldeisers alleen aanspraak maken op gelden en goederen uit de besloten vennootschap.

De besloten vennootschap bestaat uit drie onderdelen, namelijk uit bestuur, eigendom en aansprakelijkheid. De aandeelhouders zijn de werkelijke eigenaar van een besloten vennootschap. De aandelen zijn als het ware stukjes eigendom ven een onderneming, waarvoor geld is ingelegd. Er kunnen meerdere aandelen zijn, en meerdere eigenaren. Het kan ook één eigenaar zijn, die alle aandelen heeft. Aandelen van een besloten vennootschap zijn niet vrij verhandelbaar. Om aandelen in het bedrijf te kopen of te verkopen is goedkeuring nodig van de overige aandeelhouders.

De aandeelhouders hoeven een bedrijf niet te besturen. Dat kunnen andere personen zijn. De aandeelhouders kiezen het bestuur. Natuurlijk kan een aandeelhouder tevens bestuurder zijn. Het bestuur wordt regelmatig gecontroleerd. Hiervoor worden de zogenaamde aandeelhoudersvergaderingen gehouden. Het bestuur neemt de dagelijkse beslissingen, maar is als het ware in dienst van de aandeelhouders. Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen worden de aandeelhouders door het bestuur geïnformeerd. De aandeelhouders kunnen aangeven of zij het eens zijn met de gang van zaken.

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over bv oprichten

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!